1. Kochani !!! 

Zapraszamy na MEGA PROMOCJE

Nowa porcelana sprowadzana z Holandii w atrakcyjnej cenie - każda sztuka jedynie 5zł.

Sklepy:

1. Wrocław: ul. Ładna
2. Wieliczka: ul. Piłsudskiego
3. Kraków: os. Teatralne - ŚWIT
4. Kraków: ul. Dunajewskiego
5. Kraków: ul. Balicka
 

Dodatkowo wszystkie GADŻETY w cenach powyżej 10 zł OBNIŻAMY O 50% !!!

SERDECZNIE WAS ZAPRASZAMY !!!!

 

 

2. Zapraszamy na wiosenne zakupy do Robana 

Już w piątek 28.07. zapraszamy na specjalne promocje do naszych sklepów: 
1. Kraków: ul. Dunajewskiego – dzieci po 7 zł/szt
2. Zakopane: ul. Kościuszki – sukienki i spódnice po 7 zł/szt

A ponadto:

wyprzedaże 28.07.– piątek

-30 %
1. Kraków: ul. Dunajewskiego
2. Zakopane: ul. Kościuszki
3. Kraków os. Piastów

- Już od 5 zł za sztukę
1. Kraków ul. Rakowicka
2. Wrocław ul. Ładna

- Już od 3 zł za sztukę
1. Olkusz: ul. Sławkowska
2. Limanowa ul. M.B.Bolesnej

- Już od 1 zł za sztukę
1. Wieliczka: ul. Piłsudskiego

Zapraszamy 

 

3. POWRACAJĄ DNI SENIORA!!!

* - 20 % od ceny dnia !!!
* promocja obowiązuje we wtorki w sklepach Roban we Wrocławiu
* oferta skierowana do osób 50+

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

4. Regulamin konkursu "WIELKI KONKURS PARAGONOWY"

 

REGULAMIN KONKURSU  ‘’Wielki Konkurs Paragonowy’’

 

I. Organizacja konkursu

1.    Organizatorem konkursu jest:

ROBAN sp. z o.o.

ul. Nad Wodą 50

32-080 Zabierzów

KRS 0000251403

 

zwana dalej „Organizatorem”.

2.    Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwaną dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.roban.net.pl

3.    Konkurs przeprowadzany będzie w wybranych i wyraźnie oznaczonych sklepach Organizatora. Wykaz sklepów ROBAN objętych konkursem stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.roban.net.pl.

 

II. Zasady ogólne konkursu

1.    Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora (w tym również przedsiębiorcą będącym kontrahentami Organizatora), ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez co rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.    Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a.       zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,

b.      jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c.       wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r. poz. 922).

d.      wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną ze strony Organizatora w związku
z przeprowadzeniem konkursu,

 

III. ETAP I

Zgłoszenia konkursowe:

1.    ETAP I konkursu realizowany będzie w cyklach dwutygodniowych począwszy od dnia 17.10.2016 r. (dalej zwanych Cyklami), zgodnie z ogłoszeniami znajdującymi się na terenie każdego sklepu ROBAN objętego konkursem.

2.              Aby wziąć udział w ETAPIE I konkursu należy:

a.       dokonać zakupów w sklepie ROBAN objętym konkursem w dniach 17.10.2016 r. do 26.03.2017 r. zachowując otrzymane paragony,

b.      do dnia 26.03.2017 r. wypełnić dostępną w sklepie ROBAN Kartę Uczestnika wskazując na niej numer telefonu, numery paragonów z Cyklu i łączną wartość tych paragonów oraz odpowiedzieć prawidłowo na zawarte w Karcie Uczestnika pytanie konkursowe a następnie wrzucić Kartę Uczestnika do urny znajdującej się w sklepie.

c.       w każdym Cyklu konkursowym można dokonywać zgłoszeń konkursowych obejmujących paragony wydane jedynie w tym Cyklu konkursowym.

d.      w każdym ze sklepów ROBAN objętych konkursem można dokonywać zgłoszeń konkursowych obejmujących paragony wydane jedynie w tym sklepie.

e.       każdy paragon może zostać przez Uczestnika wskazany jedynie w jednej Karcie Uczestnika.

3.              Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 

Wybór zwycięzców, sposób ogłoszenia wyników:

1.    W każdym Cyklu spośród zgłoszeń konkursowych, w każdym sklepie ROBAN objętym konkursem wybierani będą  zwycięscy Cyklu zajmujący odpowiednio I i II miejsce, którzy prawidłowo odpowiedzieli na znajdujące się na Karcie Uczestnika pytanie konkursowe oraz których łączna wartość paragonów była najwyższa.

2.    Wybór zwycięzców Cyklu zostanie dokonany przez Jury powołane przez Organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości odpowiedzi Uczestnika na pytanie konkursowe, wartości
i prawidłowości paragonów wskazanych w Karcie Uczestnika oraz zgodności zgłoszenia
z wymogami Regulaminu.

3.    Po wyłonieniu zwycięzców Cyklu Jury skontaktuje się drogą telefoniczną ze Zwycięzcami.

4.    W dniu wyłonienia zwycięzców Jury trzykrotnie nawiąże próbę kontaktu telefonicznego
ze Zwycięzcami, wykonując połączenia na podany w Karcie Uczestnika numer telefonu
w godzinach 8:00 – 16:00. Próba połączenia telefonicznego oznacza czas oczekiwania
na odebranie telefonu nie krótszy niż trzydzieści sekund lub pojawienia się sygnału oznaczającego brak możliwości uzyskania połączenia z wybranym numerem.

5.    W przypadku nieodebrania połączenia przez Zwycięzcę lub rezygnacji z nagrody, prawo
do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wyłonionego Uczestnika.

 

Miejsce i termin wydania nagród:

1.    Zwycięzcy każdego Cyklu otrzymają nagrody w postaci bonów zakupowych, o terminie ważności 1 miesiąc, do wykorzystania w całej sieci sklepów ROBAN na zakup odzieży oferowanej po cenie regularnej (bony nie mogą zostać wykorzystane do zakupu odzieży objętej promocją):

a.       za 1 miejsce - o wartości 200 zł

b.      za 2 miejsce – o wartości 100 zł

2.    Zwycięzca zobowiązany jest do odbioru nagrody w sklepie ROBAN, w którym dokonał zgłoszenia konkursowego w terminie 14 dni od daty telefonicznego powiadomienia
go o zwycięstwie. Brak odbioru nagrody we ww. terminie oznacza rezygnację z nagrody.

3.    Nagroda zostanie wydana pod warunkiem okazania paragonów wymienionych w Karcie Uczestnika oraz pod warunkiem, ze paragony te będą zgodne z warunkami Regulaminu.  Na okazanych paragonach Jury dokona adnotacji uniemożliwiającej ponowne wskazanie paragonów w Karcie Uczestnika.

4.    Brak jest możliwości wymiany nagrody na inną nagrodę bądź ekwiwalent pieniężny.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

IV. ETAP II

Zakwalifikowanie do ETAPU II konkursu:

1.    Do ETAPU II konkursu zakwalifikowani zostają wszyscy Zwycięzcy konkursu w ETAPIE I, którzy dokonując odbioru nagrody wypełnili Kartę Uczestnika ETAPU II, wskazując na niej imię i nazwisko, numer telefonu oraz wymyślone przez siebie hasło reklamowe promujące wiosenno-letnią kolekcję sklepów ROBAN i wrzucili Kartę Uczestnika ETAPU II do urny znajdującej się w sklepie do dnia 30.04.2017.

2.    Uczestnik zobowiązany będzie do oświadczenia, że zgłoszone przez niego hasło reklamowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz do wyrażenia zgody
na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie hasła reklamowego przez Organizatora.

3.    Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 

Wybór zwycięzców, sposób ogłoszenia wyników:

1.    Spośród zgłoszeń konkursowych w ETAPIE II dokonanych we wszystkich sklepach ROBAN objętych konkursem, dnia 17.05.2017 r. wybrani zostaną Zwycięzcy zajmujący odpowiednio
I i II miejsce.

2.    Wybór zwycięzców dokonany zostanie przez Jury powołane przez Organizatora. Jury dokona oceny zgłoszonych haseł reklamowych biorąc pod uwagę: jakości, wartość artystyczną oraz marketingową oraz oryginalność zgłoszonych haseł. Jury dokona również weryfikacji zgodności zgłoszenia z wymogami Regulaminu.

3.    Po wyłonieniu zwycięzców Jury skontaktuje się drogą telefoniczną ze Zwycięzcami.

4.    W dniu wyłonienia Zwycięzców Jury trzykrotnie nawiąże próbę kontaktu telefonicznego
ze Zwycięzcami, wykonując połączenia na podany w Karcie Uczestnika numer telefonu
w godzinach 8:00 – 16:00. Próba połączenia telefonicznego oznacza czas oczekiwania
na odebranie telefonu nie krótszy niż trzydzieści sekund lub pojawienia się sygnału oznaczającego brak możliwości uzyskania połączenia z wybranym numerem.

5.    W przypadku nieodebrania połączenia przez Uczestnika lub rezygnacji z nagrody, prawo
do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wyłonionego Uczestnika.

Miejsce i termin wydania wygranych

1.    Zwycięzcy ETAPU II otrzymają nagrody w postaci: telewizor, tablet.

2.    Zwycięzca zobowiązany jest do odbioru nagrody w sklepie ROBAN, w którym dokonał zgłoszenia konkursowego w terminie 14 dni od daty telefonicznego powiadomienia
do o zwycięstwie. Brak odbioru nagrody we ww. terminie oznacza rezygnację z nagrody.

3.    Brak jest możliwości wymiany nagrody na inną nagrodę bądź ekwiwalent pieniężny.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

V. Zasady postepowania reklamacyjnego

1.    Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu trwania konkursu na adres Organizatora.

2.    Reklamacje zgłasza się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika składającego reklamację, daty, miejsca zdarzenia oraz nazwy konkursu, którego reklamacja dotyczy.

3.    Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa. Komisja rozpatruje reklamacje w protokole.

4.    Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.

5.    Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z konkursu w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w konkursie określone w Regulaminie.

2.    Spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Krakowie.

3.    Uczestnicy konkursu, podając dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez  Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest:

 

ROBAN sp. z o.o.

ul. Nad Wodą 50

32-080 Zabierzów

KRS 0000251403

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na Organizatora.

4.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeśli jest to uzasadnione celem konkursu i nie wpływa na pogorszenie warunków uczestnictwa
w konkursie. Ewentualne zmiany do niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.
W takim przypadku regulamin może ulec zmianie.

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz sklepów ROBAN objętych konkursem:

 

KRAKÓW

KRAKÓW, OS. TEATRALNE BIG

KRAKÓW, UL. PIASTÓW 41

KRAKÓW, UL. BALICKA 14A

KRAKÓW, UL. DUNAJEWSKIEGO 1,

KRAKÓW UL. RAKOWICKA 17

 

 

 

MAŁOPOLSKA

WIELICZKA UL.PIŁSUDSKIEGO 42

OLKUSZ UL.SŁAWKOWSKA 5 (BIS)

 

LIMANOWA UL. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 4

ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 20

 

 

WROCŁAW

 

WROCŁAW, UL. ŁADNA 9

 

 

 

 

 

 

 

Lp.DataAdres sklepuPromocja
4 test test test